Vedtægter

Gældende vedtægter - godkendt på generalforsamling 2016:   Sorø Badminton Klub: Stiftet den 16. November1934 Ringstedvej 20 4180Sorø Vedtægter for Sorø Badminton Klub §1: Formål: Sorø Badminton Klubs formål er badminton for alle. Klubben står for breddeidræt. Det skal være sjovt, udviklende og gerne lidt hårdt, at spille badminton i Sorø Badminton Klub. Breddeidræt defineres som værende for alle: Fra absolut begynder inkl. miniton til elite. §2 Enhver med interesse for Badmintonsporten kan optages i Sorø Badminton. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som modarbejder klubbens interesser. §3 Sorø Badminton Klub er tilsluttet DGI og Sjællands Badminton Kreds under Danmarks Badminton forbund. §4 Klubbens bestyrelse består af 6 medlemmer 1. Formand: Vælges lige år på generalforsamlingen i maj 2. Kasserer: Vælges ulige år på generalforsamlingen i maj 3. Medlem: Vælges lige år på generalforsamlingen i maj 4. Medlem: Vælges ulige år på generalforsamlingen i maj 5. Medlem: Ungdomsudvalgs formand (Vælger formand hvert år) 6. Medlem: Seniorudvalgsformand (Vælger formand hvert år) Alle, som er medlem af Sorø Badminton klub, eller som har et barn, som er medlem af Sorø Badminton Klub, kan sidde i bestyrelsen. Først vælges formand henholdsvis kasserer. Bestyrelsen repræsenterer Sorø Badminton Klub i fællesskab og har ansvar for den daglige ledelse. §5 Klubbens reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen til godkendelse Regnskabsåret løber fra 01.05. til 30.04. §6 Man kan ikke vælges til tillidserhverv eller afgive stemme i Sorø Badminton Klub, hvis man er i kontingentrestance. §7 Seniorspillerudvalget består af 3 medlemmer, 2 valgt i lige år og 1 valgt i ulige år. Medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Alle medlemmer over 16 år kan vælges som medlem af udvalget. En gang årligt vælges formand, som har plads i bestyrelsen Seniorspillerudvalget planlægger seniorafdelingens arrangementer og udvælger spillere til klubbens seniorhold, i samarbejde med trænere. §8 Ungdomsspillerudvalget består af 4 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.  2 i lige år og 2 i ulige år. Udvalget vælger en gang årligt formand, som har plads i bestyrelsen. Udvalgets opgave er at planlægge og udvikle klubbens sportslige og sociale arrangementer §9 Øvrige på valg: Hvert år vælges • 1 Revisor • 1 Suppleant til bestyrelsen • 1 Suppleant til Ungdomsspillerudvalget • 1 Suppleant til Seniorspillerudvalget §10 Sorø Badminton Klubs bestyrelse er repræsenteret i Sorø Sportsråde med et bestyrelsesmedlem. §11 Generalforsamling: • Afholdes i maj måned. • Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed – foreningens øverste ledelse – og består af de af foreningens medlemmer, som er mødt op til generalforsamlingen. • På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, der varetager den daglige ledelse mellem generalforsamlingerne. • Indkaldelse til generalforsamling sker ved tydeligt opslag i hallen, via hjemmesiden og sociale medier. • Alle medlemmer har stemmeret, medlemmer under 14 år skal repræsenteres af deres forældre, herunder stedforældre. • Alle over 16 år kan sidde i bestyrelsen. • Såfremt man opstiller til bestyrelsen, skal man give besked til den siddende bestyrelse senest en uge før generalforsamlingen. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning. Formand og udvalg 4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab for kalenderåret 5. Fremlæggelse af budget og eventuelt fastsættelse af kontingent 6. Valg til bestyrelse 7. Valg af suppleanter Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mere end 50 % af bestyrelsen ønsker dette, eller når mindst 25 % af klubbens medlemmer skriftligt ønsker dette. Indkaldelsen kan ske med 2 ugers varsel. §12 Kontingent, for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen. Aktive medlemmer har ret til at spille, baner og tid tildeles af bestyrelsen Kontingent forfalder senest inden 3. Spilledag Det er medlemmets opgave at frigive banen, såfremt den ikke skal benyttes. Kontingent til Sjællands Badminton Kreds og DGI betales af Klubben Bestyrelsen tager stilling til 2 årlige ”fripladser” til ungdomsspillere §13 Opløsning af foreningen Klubben kan ikke opløses hvis mindst 5 medlemmer ønsker den opretholdt Midler tilfalder Sorø Freja Ole Jacobsen    Tyge Wanstrup Formand     Dirigent